Tổ chức bộ máy

16/01/2018

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh:

 

Ông: Đặng Huy Hậu

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Điện thoại: 08.3835020

Email: danghuyhau@quangninh.gov.vn

Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật

Lý luận chính trịCử nhân

Ký hiệu viết tắt: P1

  • Phân công nhiệm vụ của UBND tỉnh:
  1. a) Trực tiếp xử lý công việc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân tỉnh khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đi vắng và ủy quyền.
  2. b) Trực tiếp giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực:

- Quản lý nhà nước về đất đai; môi trường; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; kiểm lâm, kiểm ngư; chương trình Biển Đông - Hải đảo; khoa học, công nghệ; kinh tế hợp tác và hợp tác xã.

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Đề án 196 về “Nhiệm vụ, giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, thoát khỏi Chương trình 135 giai đoạn 2017- 2020”.

- Công tác tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Ban Chấp hành Trung ương; Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 05/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 05/02/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

- Công tác quản lý địa giới hành chính; cải cách hành chính (Par Index); ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index); hiệu quả quản trị và hành chính công (PaPi); sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính (SIPAS).

- Công tác dân vận chính quyền; quy chế dân chủ cơ sở; thi đua - khen thưởng tỉnh.

- Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phòng cháy, chữa cháy.

- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện sau kết luận thanh tra, kiểm toán đối với lĩnh vực và địa phương được phân công phụ trách; tham gia giải quyết tố tụng hành chính lĩnh vực phụ trách, theo dõi. 

- Quản lý, triển khai quy hoạch chuyên ngành theo lĩnh vực được phân công, theo dõi.

  1. c) Giữ mối quan hệ làm việc thường xuyên, đột xuất với: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng và các ban đảng Tỉnh ủy, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Liên minh Hợp tác xã tỉnh.
  2. d) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Xây dựng Nông thôn mới, Ban Quản lý vườn quốc gia Bái Tử Long, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh, Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh. Phụ trách, chỉ đạo địa bàn: Thành phố Cẩm Phả, thị xã Đông Triều.

đ) Là Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Trưởng ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân tỉnh; Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo theo các lĩnh vực được phân công trực tiếp phụ trách, chỉ đạo.

  1. e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.

Ông: Nguyễn Văn Thắng

Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XII, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Điện thoại: 0203.3835145

Email: nguyenvanthang@quangninh.gov.vn

 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Tiến sỹ ngành tài chính - Lưu thông tiền tệ.

 

- Lý luận chính trị: Cao cấp

 

- Ký hiệu viết tắt: P2

- Phân công nhiệm vụ của UBND tỉnh:

a) Trực tiếp giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực:

 - Kinh tế tổng hợp; kế hoạch; thống kê; công nghiệp; giá đất; phát triển kinh tế tư nhân (Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 03/6/2017); hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017); cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (Nghị quyết 12-NQ/TW ngày 03/6/2017); chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển (Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 22/10/2018); nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế (Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 15/01/2019).

- Quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI); các dự án có nguồn vốn ODA; dự án của các nhà đầu tư chiến lược trên địa bàn tỉnh.

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án nằm trong khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); nâng cao năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI); quản lý, phát triển doanh nghiệp; sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh.

- Công tác kiểm toán; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận sau thanh tra, kiểm toán; giải quyết tố tụng hành chính đối với lĩnh vực và địa phương được phân công phụ trách; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Quản lý, triển khai quy hoạch chuyên ngành theo lĩnh vực được phân công, theo dõi.

b) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp tranh thủ sự giúp đỡ, phối hợp của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương có liên quan trong việc thực hiện các kết luận của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Kết luận 47-KL/TW ngày 06/5/2009, Thông báo số 108-TB/TW ngày 01/10/2012 của Bộ Chính trị, Quyết định số 2428/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 371/TB-VPCP ngày 24/9/2018 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh.

c) Thay mặt Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giữ mối quan hệ làm việc thường xuyên, đột xuất với: Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ban, ngành Trung ương, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

d) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư, Cục Thống kê tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh. Phụ trách, chỉ đạo địa bàn: Huyện Vân Đồn, huyện Tiên Yên.

đ) Là Trưởng ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh; Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực công tác được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công trực tiếp phụ trách, chỉ đạo.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công. Bà: Vũ Thị Thu Thủy

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Điện thoại: 080 33143

- Email: vuthithuthuy@quangninh.gov.vn

 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Tiến sỹ Y khoa

 - Lý luận chính trị: Cử nhân

- Ký hiệu viết tắt: P3

 - Phân công nhiệm vụ của UBND tỉnh:

a) Trực tiếp giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực:

- Quản lý nhà nước về du lịch; y tế, dân số, kế hoạch hoá gia đình, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực y tế; giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; lao động, thương binh và xã hội; chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững; văn hoá, thể thao; dân tộc; tín ngưỡng, tôn giáo; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; văn thư, lưu trữ; quản lý nhà nước về Hội và các tổ chức xã hội; công tác giáo dục, phổ biến pháp luật; thông tin và truyền thông, báo chí, xuất bản, phát thanh và truyền hình.

- Công tác giáo dục quốc phòng, an ninh; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ nhân quyền.

- Thực hiện sau kết luận thanh tra, tham gia giải quyết tố tụng hành chính thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, theo dõi.

- Quản lý, triển khai quy hoạch chuyên ngành theo lĩnh vực được phân công, theo dõi.

b) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Sở Du lịch, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Dân tộc, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Trung tâm Truyền thông tỉnh, Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh. Phụ trách, chỉ đạo địa bàn: Huyện Hoành Bồ, huyện Ba Chẽ, huyện Đầm Hà.

c) Giữ mối quan hệ làm việc thường xuyên, đột xuất với: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ, Hội Văn học nghệ thuật, Hội Nhà báo tỉnh.

d) Là Trưởng ban Chỉ đạo 138 tỉnh; tham gia Ban Chỉ đạo 94 của tỉnh; Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực công tác được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công trực tiếp phụ trách, chỉ đạo.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.

 

Ông: Cao Tường Huy

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Điện thoại:

Email: caotuonghuy@quangninh.gov.vn 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Tiến sỹ Kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

-  Ký hiệu viết tắt: P4

- Phân công nhiệm vụ của UBND tỉnh:

a) Trực tiếp giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực:

- Quản lý nhà nước về quy hoạch của tỉnh và các địa phương; những đồ án, những quy hoạch được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công cụ thể.

- Quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản (trừ lĩnh vực đất đai); đo đạc bản đồ.

- Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư - PPP (trừ khu kinh tế, khu công nghiệp). Chỉ đạo kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn ngoài ngân sách sau khi có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đến khi hoàn thành, quyết toán công trình (trừ các dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp).

- Chủ trì tổng hợp báo cáo, kiểm soát, rà soát trình tự thủ tục đầu tư các dự án trên địa bàn toàn tỉnh.

- Quản lý đô thị, trật tự đô thị; hoạt động xây dựng; giao thông vận tải; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; sản xuất vật liệu xây dựng; phát triển, nâng cấp đô thị; phát triển nhà ở, nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án nằm ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Đề án xây dựng thành phố thông minh (bao gồm các dự án thành phần), xây dựng chính quyền điện tử (trừ công nghệ thông tin).

- Công tác thanh tra; tiếp công dân; giải quyết đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; tham gia giải quyết tố tụng hành chính và đôn đốc việc thực hiện sau kết luận thanh tra đối với lĩnh vực và địa phương được phân công phụ trách.

- Quản lý, triển khai quy hoạch chuyên ngành theo lĩnh vực được phân công, theo dõi.

  1. b) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Ban Tiếp công dân, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông; Ban Quản lý dự án xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp. Phụ trách, chỉ đạo địa bàn: Thành phố Uông Bí, thị xã Quảng Yên, huyện Cô Tô.
  2. c) Là Phó Trưởng ban phụ trách Ban an toàn giao thông tỉnh; Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực công tác được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công trực tiếp phụ trách, chỉ đạo.
  3. d) Giữ mối quan hệ làm việc thường xuyên, đột xuất với: Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.

 

Ông: Bùi Văn Khắng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Điện thoại:

Email: buivankhang@quangninh.gov.vn 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý công, Cử nhân Luật

- Lý luận chính trị: Cao cấp

-  Ký hiệu viết tắt: P5

- Phân công nhiệm vụ của UBND tỉnh:

a) Trực tiếp giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực:

- Công tác dự toán ngân sách nhà nước; thuế; ngân hàng; kho bạc nhà nước; thương mại; quản lý thị trường; xuất, nhập khẩu, xuất nhập cảnh.

- Công tác quản lý biên giới; Ủy ban Công tác liên hợp biên giới; Trưởng tiểu ban công tác cửa khẩu tỉnh.

- Phát triển dịch vụ tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 theo Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 05/02/2016 của Tỉnh ủy; Nghị quyết phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển.

- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, theo dõi công tác nội chính, tư pháp, thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.

- Công tác đối ngoại, hội nhập và hợp tác quốc tế.

b) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Cục Hải quan tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Cục Thi hành án tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh, Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh. Phụ trách, chỉ đạo địa bàn: Thành phố Móng Cái, huyện Bình Liêu, huyện Hải Hà.

c) Giữ mối quan hệ làm việc thường xuyên, đột xuất với: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh.

  1. d) Là Trưởng ban Chỉ đạo 389 tỉnh; Phó Trưởng Ban chỉ đạo tăng cường điều hành ngân sách tỉnh; Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực công tác được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công trực tiếp phụ trách, chỉ đạo.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.


Các tin liên quan

Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 0
Đã truy cập: 0

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.